سلام...... اين شعر رو برای کسی گفتم که واقعا سزاوارش هست! اميدوارم هميشه...! اميدوارم هميشه                  گريه تو چشات باشه قصه بيچارگی                         اهنگ صدات ... ادامه مطلب
/ 89 نظر / 4 بازدید
دل ندارم............... من که دلی ندارم            بخوام مهربون باشم  ديگه حسی ندارم             فکر همزبون باشم من که تو رو ندارم            بازم برات ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 5 بازدید
سلام....... به خاطر تو دوباره می نويسم: تولد: واسه تولد تو                            هزار تا نقشه دارم خودت بگو عزيزم                     چی يا برات ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 4 بازدید
سلام........... فقط می تونم بگم نتيجه امتحان خيلی مهم!!!!!! امتحان عزيزم تو می دونی            اين امتحان تو نتيجه اش هر چی که شد      ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 5 بازدید
سلام دوستان عزيزم........ شعری که حالا می نويسم عنوانش  تعريف شنيدن هست که برای افراد خودخواهی گفتم که برای تعريف شنيدن از ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 4 بازدید
سلام دوستان عزيزم..... اميدوارم حالتون خوب باشه .اين روز ها اونقدر سرم شلوغه که تصميم گرفته   بودم اين شعر تشنه رو بايگانی ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 4 بازدید
شهریور 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
3 پست